museum-digitalsmb

Close

Search museums

Close

Search collections

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Papyrussammlung [P 1376]

Versteigerung von verlassenem Land (ἀδέσποτα)

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ImageAsset&module=collection&objectId=1537993&resolution=superImageResolution#5432331 (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin CC BY-NC-SA)
Provenance/Rights: Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin / Fotograf unbekannt (CC BY-NC-SA)

Description

Der Vize-Thebarch Dionysios stellt einen staatlichen Zahlschein (διαγραφή) für einen Verkauf von Staatseigentum aus und weist den Bankvorsteher Herakleides an, die Zahlung vom Meistbietenden entgegenzunehmen. Die Versteigerung zweier verlassener Grundstücke in der oberen Toparchie (insgesamt zwischen 10 und 11 Aruren) war auf Antrag des Hermias, Sohn des Ammonios, erfolgt. Hermias bot dafür 4000 Drachmen; der Preis wurde nach Überprüfung der Grundstücke durch den Bezirksschreiber Pchorchonsis und den Dorfschreiber Petenphotes am 9. März auf 1 Talent 1000 Drachmen festgesetzt; in der Auktion erhöhte er sich nochmals auf 1 Talent 2000 Drachmen (= 8000 Drachmen); Meistbietender war möglicherweise nicht Hermias, sondern Apathes, Sohn des Pikos. Der Text schließt mit Vorschriften für den Fall der Nichtbezahlung des höchsten Gebots und mit Abschriften des Antrags und der Berichte. Eigenhändige Unterschrift des Dionysios.
Duplikat: UPZ II 221.

Nach BerlPap: http://berlpap.smb.museum/00823/

Material/Technique

Papyrus (Material); einseitig, beschriftet (Technik)

Measurements

Höhe x Breite: 15,6 x 19,5 cm (lt. BerlPap)

Transcript

Original: Ancient Greek

130BC Thebes PLond1,15,Fr6;Acte3
Διονύσιος Ἡρακλείδει χαίρειν. Ἑρμίου τοῦ Ἀμμωνίου τῶν ἀπὸ Διὸς πόλεως τῆς Μεγάλης δόντος ἡμῖν τὸ ὑποτεταγμένον ὑπόμνημα, διʼ οὗ φίστατο δεκάτου μέρους γῆς ἐν τῆι κάτω τοπαρχίαι κειμένης ἀρουρῶν κ ἀνὰ ζ χοινίκος ? γ ἀπὸ γῆς ἀδεσπότου σφραγίδων β ἀναγραφομένης εἰς Σεμμῖνιν Πετεπιος ἀρουρῶν η ? δ η, μιᾶς ἀρουρῶν δ ? η ἀνὰ δ ϛ, ἄλλης ἀρουρῶν δ δ ἀν ε ? χοίνικος ? δ, ἐγδοθείσης αὑτῶι τῆς ἐκ βασιλικοῦ διαγραφῆς, τάξεσθαι χαλκοῦ δραχμὰς Δ, καὶ Πχορχώνσιος τοῦ τοπογραμματέως πρὸς τοῦτο ἀνενεγκόντος διὰ τῆς προσκατακεχωρισμένης ἀναφορᾶς, ἐξ ὧν Πετενεφώτης κωμογραμματεὺς ἀνενήνοχεν, διʼ ἧς ἐδήλωσεν δεκάτου μέρους τῶν ἀρουρῶν κ ἀνὰ ζ χοίνικος ? γ, ἀρουρῶν δ ? δ η ἀνὰ δ ϛ, ἀρουρῶν δ δ ἀνὰ ε ? χοίνικος ? δ εἶναι τὴν ἀξίαν χαλκοῦ τάλαντον α Α, ἐξεθήκαμεν εἰς πρᾶσιν ι πρὸς τοστασίας καὶ νος καὶ τοῖς περ ἐφʼ ὧι ταξάμενοι κυριεύσουσι καθʼ ἃ οἱ ἐκ βασιλικοῦ πριάμενοι, οὐδένα λόγον συστησάμενοι πρὸς ἡμᾶς περὶ οὐδενὸς ἁπλῶς. τελέσουσι δὲ κατʼ ἔτος τὰ ὑποκείμενα ἐκφόρια. ἐάνπερ μὴ πλείονα τὰ προγεγραμμένα ἐκφόρια γένηται, ἐπαναπραθήσεται, καὶ ἄν τι ἀφεύρηι, πραχθήσεται, καὶ τοῖς μὲν τὸ πλεῖον ὑποστησο μένοις ἐξέσται ὑπερβάλλειν ἕως ἡμερῶν δέκα , ἐξέσται δὲ καὶ τοῖς βουλομένοις ὑπερβάλλειν, ἕως ἂν ἡ α ἀναφορὰ διαγραφῇ, ἐπειδὰν ὁ θαλλὸς δοθῆι, οὐκ ἐλάσσονος δὲ τῶν ἐπιδεκάτων. προσκόμισαι δὲ καὶ τὰ καθήκοντα τέλη διπλᾶ καὶ εἴ τι ἄλλο καθήκει. ἔρρωσο. ἔτους μ Μεχεὶρ ιθ.
Διονυσίωι τῶν ἀρχισωματοφυλάκων καὶ διαδεχομένωι τὰ κατὰ τὴν θηβαρχίαν παρὰ Ἑρμίου τοῦ Ἀμμωνίου τῶν ἀπὸ Διὸς πόλεως τῆς Μεγάλης τι ἐπι ἀπὸ βορρᾶ καὶ λιβὸς μ μίαν μὲν ὑφίσταμαι ἐκδοθείσης μοι τῆς ἐκ βασιλικοῦ διαγραφῆς τάξεσθαι χαλκοῦ δραχμὰς Δ. ἀξιῶ συντάξαι Πχορχώνσιος. ὑφίστατο ἐκδοθείσης αὑτῶι τῆς ἐκ βασιλικοῦ διαγραφῆς τάξεσθαι χαλκοῦ δραχμὰς Δ. με ης παρὰ Πετενεφώτου κωμογραμματέως τοῦ Περὶ Θήβας. μετηνέχθη ἡμῖν τὸ ἐπιδοθὲν ὑπόμνημα ὑφʼ Ἑρμίου τοῦ Ἀμμωνίου Διονυσίωι τῶι διαδεχομένωι τὰ κατὰ τὴν θηβαρχίαν ὑπὲρ δεκάτου μέρους γῆς ἀρουρῶν κ ἀνὰ ζ χοίνικος ? γ ἀπὸ γῆς ἀδεσπότου τῆς ἀναγραφο μένης εἰς Φῖβιν Ψεμμίνιος ἀπὸ βορρᾶ καὶ λιβὸς καὶ ἄλλης σφραγίδων β ἀρουρῶν η ? δ η, μίαν μὲν δ δ ἀνὰ ε ? χοίνικος ? δ ἄλλην δὲ ἀρουρῶν δ ? η ἀν δ ϛ, ὁμοίως ἀδεσπότων τῶν ἀναγραφομένων εἰς Σεμμῖνιν Πετεπιος ὄντων πάντων ἀρουρῶν κη ? δ η, διʼ οὗ σημαίνει ἐκδοθείσης αὑτῶι τῆς ἐκ βασιλικοῦ διαγραφῆς τάξεσθαι χαλκοῦ δραχμὰς Δ, παρεπιγραφὲν δʼ ἡμῖν ἐπισκεψαμένους ἀνενεγκεῖν, παραθέντας καὶ τὴν ἀξίαν. ἐπισκοποῦντες εὑρίσκομεν διὰ τῶν φυλασσομένων ἡμῖν βιβλίων τὰς γᾶς ἀδεσπότους καὶ ἀναγραφομένας εἰς τοὺς προγεγραμμένους. δέον ἐστὶν συντιμηθῆναι ἀξίας δραχμῶν Ε. ἔτους μ Μεχεὶρ ιϛ. δέξαι καθὼς πρόκειται χαλκοῦ τάλαντον ἓν δισχιλίας καὶ τὰ καθήκοντα τέλη διπλᾶ. ἔτους μ Μεχεὶρ ιθ. Ποσειδώνιος ὁ παρʼ Ἡλιοδώρου. ἐὰν ὁ τοπογραμματεὺς ὑπογράψηι μηδὲν ἠγνοῆσθαι τά τε μέτρα καὶ τὰς γειτνίας ἐντάξηι, δέξαι τὸ τοῦ χαλκοῦ τάλαντον ἓν δραχμὰς δισχιλίας γίνεται τάλαντον α δραχμαὶ Β τελέσει τὰ ὑποκείμενα ἐκφόρια ἔτους μ Μεχεὶρ ιθ.
Created ...
... When
... Where

Links / Documents

Object from: Ägyptisches Museum und Papyrussammlung

Die bemerkenswerte Sammlung des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung zählt ca. 100.000 Objekte. Sie umfasst Meisterwerke unterschiedlicher ...

Contact the institution

[Last update: ]

Usage and citation

Cite this page
The textual information presented here is free for non-commercial usage if the source is named. (Creative Commons Lizenz 3.0, by-nc-sa) Please name as source not only the internet representation but also the name of the museum.
Rights for the images are shown below the large images (which are accessible by clicking on the smaller images). If nothing different is mentioned there the same regulation as for textual information applies.
Any commercial usage of text or image demands communication with the museum.