Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin / Ute Franz-Scarciglia [CC BY-NC-SA]
Provenance/Rights: Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin / Ute Franz-Scarciglia [CC BY-NC-SA]

Lehrbrief des Feilenhauers Michael Rubeaud, Berlin 1783 , a) Urschrift b) Copia

Object information
Museum Europäischer Kulturen
Contact the institution
Source
Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin
Creator
Ute Franz-Scarciglia
Copyright Notice
CC BY-NC-SA